Najm³odsi uczestnicy zawodów przyjechali z pobliskiej Skawiny.